Svjetlost mojih ociju

***Bismillahirrahmanirrahim "A srca se,doista, kad se Allah spomene, smiruju." ( Surah Ar Ra'd, 28) ***

03.02.2018.

Beautitul words

"A human is like a pencil,a difficult times make it sharper so it would write better... The difficult times keep coming back,pencil gets smaller and smaller untill its gone.But a beautiful writing it remains."

20.01.2018.

Smiraj

"Moj Si ponos,moja istina,moje svijetlo medzu tminama,ljubav mimo svake ljubavi Gospodaru Jedini.Ti si lijek za sve rane,smiraj kada suze kane,vjernoj dushi Ti si spas,volimo te Ya Allah."

11.01.2018.

Hadis

Pet osobina ili svojstava uzrokuje drugih pet. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Petero je za petero: ljudi neće poništiti obavezu (ahd), a da im neće biti nametnut njihov neprijatelj; neće suditi po nečemu drugom osim onom što im je Allah objavio a da im se neće proširiti siromaštvo i neimaština; neće se među ljudima pojaviti nemoral a da se neće proširiti i smrt; neće varati na vagi, a da im neće biti uskraćena ljetina i krizne godine; i neće uskratiti zekat, a da im neće biti uskraćena kiša.” (El-Džami8u’s-Sagir, 3945) Ljudi neće prekršiti ono na šta su se obavezali Allahu ili svoju obavezu spram drugih a da im se neće nametnuti njihov neprijatelj kao odmazda za njihovo kršenje obaveze koju su uzeli da ispoštuju. Potom, neće zanemariti ono što je objavljeno u Kur’anu, namjerno ili iz neznanja, a da im se neće pojaviti siromaštvo. Neće se proširiti blud u društvu, da se to prešuti i ne osuđuje počinitelj, a da im se neće proširiti umiranje. Kao što se desilo s Israelićanima. Neće ljudi varati na vagi, a da im neće biti uskraćen blagoslov u usjevima i da ih neće zadesiti kriza. I neće uskratiti zekat onom ko ga zaslužuje, a da im neće biti uskraćena kiša.

17.12.2017.

Majka

Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem kako je zabilježio Muslim, rekao: “Onaj ko bude odgojio dvije kćerke do njihove punoljetnosti, u Džennetu će biti uz mene ovako“, pa je pokazao spojivši svoje prste. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kako su zabilježili El-Buhari i Muslim, čovjeku koji ga je upitao:” Ko najviše zaslužuje da se prema njemu lijepo odnosim ?” – odgovorio: “Majka, potom majka, potom majka, a onda otac. ” Štaviše, Vjerovjesnik ,sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je da se prema ženama lijepo postupa i osudio ljude koji ljute svoje supruge ili se prema njima ružno odnose. Muslim i Et-Termizi zabilježili su da je Vjerovjesnik , sallallahu alejhi ve sellem, na oproštajnom hadžu, pred stotinu hiljada hadžija, iz bijelih i crnih naroda, bogatih i siromašnih, povikao: “Lijepo se prema ženama odnosite! Lijepo se prema ženama odnosite!” Ebu Davud i neki drugi muhadisi zabilježili su da su se, jednog dana, brojne žene požalile Resulullahovim, sallallahu alejhi ve selem, suprugama na odnos svojih muževa prema njima. Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, saznao za to ustao je i rekao: “Mnoge su se žene požalile Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, porodici na svoje muževe; takvi muževi nisu najbolji među vama .” Ibn Madže i Et-Termizi zabilježili su autentičan hadis u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolji među vama jesu oni koji su najbolji prema svojoj porodici; a ja sam, među vama, najbolji prema svojoj porodici.”

09.12.2017.

I sto dalje od bluda!

Zahvala pripada Allahu, Jednom i Jedinom, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve doslijedne sljedbenike. Blud (ar. ez-zina) je jedan od najvećih grijeha - nakon širka i nevjerstva - koje rob može počiniti prema svome Gospodaru. Allah, dželle šanuh, rekao je: "... i koji ne bludniče; - a ko to radi, iskusiće kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati." (El-Furkan, 68-69) "I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!" (El-Isra, 32) "Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima." (En-Nur, 3) "Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene." (En-Nur, 26) Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan: "Koji je grijeh najveći kod Allaha?"Rekao je: "Da Allahu smatraš nekoga ravnim, a On te je stvorio!" Pa je upitan: "A zatim?" Odgovorio je: "Da ubiješ svoje dijete iz straha da ne jede zajedno s tobom!" Bi rečeno: "A zatim, nakon toga?" Odgovori: "Da počiniš blud sa suprugom svoga komšije!" (Buhari, br. 4477; i Muslim, br. 86) Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Bludnik u trenutku dok čini blud nije vjernik; u trenutku dok čovjek pije alkohol nije vjernik; u trenutku dok krade nije vjernik; i u trenutku dok otuđuje nešto a ljudi dižu svoje poglede prema njemu on nije vjernik." (Buhari, br. 2475; i Muslim, br. 57) U drugoj predaji od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dok čovjek čini blud, iman (vjera) ga napusti i kao oblak stoji iznad njega, pa kada napusti taj čin iman mu se vrati." (Ebu Davud, br. 4690. Predaja je vjerodostojna kao što tvrdi Hafiz Ez-Zehebi, rhm, u djelu El-Kebair, str. 164) Imam Ahmed, rhm, je rekao: "Ne znam da nakon bespravnog ubistva ima veći grijeh od zinaluka." (Vidi: Ibnul-Kajjim, El-Dževabul-kafi, str. 77) Tj. nakon širka, nevjerstva i ubistva. Hafiz Zehebi, rhm, uvrstio je blud, radi njegove pogubnosti, među najveće grijehe u svom poznatom djelu o velikim grijesima El-Kebair, spomenuvši ga na samom početku. Radi poganosti, odvratnosti, prljavštine i pogrdnosti tog grijeha i njegovih ružnih i kobnih posljedica, Uzvišeni Allah, dželle še'nuh, je za bludnike i bludnice propisao - pored ahiretske kazne i patnje - ovosvjetsku kaznu, pa kaže: "Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!" (En-Nur, 2) To je propis za neoženjene bludnike i neudate bludnice, dok za one koji su u braku, a i pored toga su nemoralni i čine blud, kazna u šerijatu je kamenovanje do smrti. Bludnici i bludnice, radi odvratnosti grijeha kojeg čine, biće kažnjavani čak i u kaburu, kao što je zabilježeno u podužem hadisu kojeg prenosi Semure b. Džundub, radijallahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da su mu jednog dana u snu došla dva meleka i odveli ga do Svete zemlje, gdje je ugledao užasne prizore. U toj predaji Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Potom smo došli do jedne uvale poput peći (ognjišta), gornji joj je dio tijesan, a donji širok. Ispod nje se loži vatra i kada se ona (plamenom) približi, svijet koji je u njoj, podigne se kao da će skoro izaći, a kada se malo ugasi (splahne), oni se opet u nju povrate (naniže). U njoj su i ljudi i žene goli. 'Ko su ovi?' – upitao sam. 'Idi dalje' – rekli su." Na kraju hadisa obavijestili su ga da su to bludnici i bludnice i da će se tako kažnjavati sve do Sudnjeg dana. (Buhari, br. 1386) Rasprostranjenost bluda, nemorala i razvrata je od predznaka Sudnjeg dana, kao što na to upućuje nekolicina predaja od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Stvarni predznaci časa propasti svijeta su: iščezavanje nauke, ustaljivanje neznanja, uživanje alkohola i pojava bluda i prostitucije." (Buhari, br. 80; i Muslim, br. 2671) Imam Kurtubi, rhm, rekao je u komentaru ovog hadisa: "U ovom hadisu nalazi se jedan od znakova istinitosti poslanstva, zato što je, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio o stvarima koje će se naknadno desiti, pa su se tako i desile, naročito u ovom našem vremenu." (Ovu izreku imama Kurtubija spomenuo je Hafiz Ibn Hadžer, rhm, u djelu Fethul-Bari, 1/133, prenoseći je iz Kurtubijevog djela El-Mufhim. Vaćajući se na dostupnu verziju tog djela nisam je mogao pronaći, a Allah najbolje zna). Kada je takvo stanje bilo u vremenu Kurtubija, koji je na Ahiret preselio 656 h. god. (tj. prije 780 god.), šta onda reći za naše vrijeme? (Vidi:Ešratus-sa'a, str. 139) Abdur-Rahman b. Ganm el-Eš'ari, rhm, je rekao: "Pričao mi je Ebu-Amir, ili Ebu-Malik el-Eš'ari, radijallahu anhu, - tako mi Allaha, nije mi slagao – da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'U mome ummetu bit će onih koji dozvoljavaju nezakonit spolni odnos, svilu, vino i muzičke instrumente; penjat će se svijet na visoka brda; dolazit će im čobanin sa stokom; navraćat će kod njih siromah radi svoje potrebe, a oni će mu govoriti: 'Dođi sutra!' Allah će ih iznenada noću uništiti, i brdo na njih svaliti, a druge će pretvoriti u majmune i svinje do Dana sudnjega.'" (Buhari, br. 5590) Supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Mejmuna, radijallahu anha, kazala je: "Čula sam Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Neprestano će moj ummet biti na hajru, sve dok se među njima ne rasprostrane djeca iz bluda, pa kada među njima bude mnogo djece iz bluda, bojat je se da ih ne zadesi sveobuhvatna kazna.'" (Ahmed, br. 26830. Hafiz El-Munziri, rhm, ocijenio ga je hasenom – dobrim) Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, neće iščeznuti ovaj ummet sve dok čovjek ne položi ženu na putu (tj. spolno opći sa njom na javnom mjestu). Najbolji od ljudi u tom vremenu su oni koji mu kažu: 'Kada bi se barem zaklonio iza ovog zida!'" (Ebu-Ja'la, br. 6183). Pred sami Sudnji dan, nakon što vjernici iščeznu, ostaće samo najgori ljudi, koji će se javno pariti (jahati) kao što to rade magarci, tj. ljudi će spolno općiti na ulicama javno nesakrivajući se od drugih, upravo kao što to rade životinje poput magaraca – da nas Allah, dželle šanuh, sačuva, i nad njima će nastupiti Sudnji dan. Hadis u tom kontekstu zabilježio je imam Muslim (br. 2937) od Nevvasa b. Sem'ana, radijallahu anhu. Čak, ovaj grijeh je nesvojstven i velikom broju životina, kao što bilježi Buhari ( br. 3849) od Amra b. Mejmuna el-Evdija: "Vidio sam u džahilijjetu majmuna koji je vršio blud sa majmunicom. Nakon toga, čopor majmuna se okomio na njih i kamenovao ih do smrti, a i ja sam ih kamenovao zajedno s njima." Istaknuti učenjak Ibnul-Kajjim, rhm, spominjući negativne posljedice bluda kaže: "Ovo je krajnje opasna pojava, koja podriva sistem ljudskog porijekla i loze, zaštite spolnih organa, očuvanja zabrana, koja izaziva najveća neprijateljstva i najljuću mržnju među ljudima. Ova pojava dovodi da ljudi jedni drugima obeščašćuju supruge, kćerke, sestre i majke dovodeći ovaj svijet do propasti. Zbog toga ovaj grijeh dolazi odmah nakon ubistva po veličini i zato su uporedo spomenuti u Njegovoj Knjizi i u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, hadisu." (El-Dževabul-kafi, str. 105) Zatim ističe: "Allahov zakon nalaže da, kada se raširi blud, On se žestoko srdi i ljuti. To se neminovno odražava na sudbinu zemlje. Ibn-Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: 'Kada god se u nekom selu pojavi blud, Allah naredi da se ono kazni.'" (Isti izvor, str. 114) Iz prethodno spomenutog vidimo da je blud jedan od najvećih grijeha i da je onaj koji ga čini izložen ovosvjetskoj kazni, Allahovom prokletstvu, kaburskom azabu i džehennemskoj patnji – da nas Allah, Uzvišeni, sačuva. Kada to znamo, obaveza je na svakom muslimanu i muslimanki da se u potpunosti udalji od tog odvratnog čina, a to udaljavanje biva napuštanjem tog grijeha, udaljavanjem od uzroka koji vode ka njemu, izbjegavanjem i klonjenjem onih koji ga čine i sl. Musliman je obavezan da vodi računa o svom društvu i prijateljima, jer su oni najčešće njegovo ogledalo, a davno je rečeno: "S kim si, takav si!" Prijatelji će jedni drugima biti neprijatelji na Sudnjem danu, osim onih koji su bili bogobojazni. Kaže Allah: "Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili." (Ez-Zuhruf, 67) Allah, dželle šanuh, najbolje zna! Amir I. Smajić Medina, 8. rebi'ul-evvel, 1436 god


Noviji postovi | Stariji postovi

Svjetlost mojih ociju
<< 05/2018 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Otkucaji srca moga... La ilahe illa Allah, Muhammedun ResulAllah

Allah Uzvišeni kaže u Kur'anu:
O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste džilbabe svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je" ( Sura El-Ahzab, 59).

Reci: "Kad bi more bilo mastilo da se ispišu riječi Gospodara moga, more bi presahlo, ali ne i riječi Gospodara moga, pa i kad bismo se pomogli još jednim sličnim."

"U Njega su ključevi svih tajni, samo ih On zna,
i On jedini zna šta je na kopnu i šta je na moru,
i nijedan list ne opadne, a da On za njega ne zna;
i nema zrna u tmimama Zemlje, niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u Jasnoj Knjizi.(El-En'am, 59)

“I neka se nicega ne boje i neka ni za cim ne tuguju Allahovi sticenici, oni koji su vjerovali i Allaha se bojali.”(Junus 62.-63.)

A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje će rijeke teći; svaki put kada im se iz njih da kakav plod, oni će reći: "Ovo smo i prije jeli", - a biće im davani samo njima slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti. (Al-Baqara,25)

"Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nece te ih nabrojati - Allah, uistinu, prasta i samilostan je." (En-Nahl : 18).

: "A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći." (et Talak, 2)

"A nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. " ( Merjem, 4)

On je s vama gdje god bili, i sve sto radite Allah vidi.` (Hadid,4.)

Dovoljan mi je Allah,nema Boga osim Njega,samo u Njega se uzdam,On je Gospodar Arsa Velicanstvenog("At-Tawba 129")

„Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši. – A Allah motri na ono što radite.“ (Al Bakare: 74)

"Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo - na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Indžilu: oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti, i on ojača, i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača - da bi On s vjernicima najedio nevjernike. A onima koji vjeruju i dobra djela čine Allah obećava oprost i nagradu veliku." ( Surah Al Fath, ajet 29)


InshAllah
Znam da jednog dana neću moći čekati... i otići ću da te nadzem i držim svoju ruku u tvojoj.
I kažem ti glasno, da neću odustati, jer želim svijet sa tobom....Kunem se da vrijedi čekati, čekati na znak sudbine.... Ja se ne umaram, ne predajem se i neću odustati.Ova tišina krije toliko puno riječi, ja se neću zaustaviti, i šta god se desi ja ću nastaviti koračati...InshAllah

My hijab=Mylife جابي حيلتي
Moja draga sestro sa svojim hidžabom si ljepša od sunca na oblaku, u svojim stidom si ljepša od sunca.

Mahrama je tvoj ponos, stid,dostojanstvo, pokornost Uzvišenom Allahu, i znak cijelom svijetu da si ti Muslimanka

My hijab=Mylife جابي حيلتي

Sestro muslimanko od Allaha si data, u svilu se umotaj da budes ljepša od kadife i zlata... Da budes čistija od bisera i rose... Da te srećni koraci dunjalukom nose... Ne obaziri se na riječi od jeftinih tijela, jer tvoja ljepota nurom je obavijena

Allah...Allah je Moj Gospodar, Muhammed a.s je moj voljeni Poslanik a Islam moja vjera
Allah... Allah je moj Gospodar i ničim Mu ravnim ne smatram

Gospodaru moj, učini prostranim prsa moja ( Surah ta- ha, ajet 25)

"Koji me storio i na pravi put uputio, i Koji me hrani i poji, i Koji me kad se razbolim liječi, i Koji će mi život oduzeti, i Koji će me poslije oživiti i Koji će mi, žudim za tim, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!" ( Sura As Šuara, ajet 78-82)

"Sjetih Te se kad nedaca crna ko noc me sazgala, Kad prasnjavi cador prekrio je lice vremena. Tvoje ime izgovorih, dusa mi zajeca, I svaka je briga najednom nestala."

Islam, Islam, Deeni Islam, u srcu si mom moja jedina vjera.
MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
200695

Powered by Blogger.ba